CLB

Contactpersoon: Femke Deneyer

  ‘Torenhof’
Markgravelei 86
2018 Antwerpen
  03 – 241 05 00
  0477 – 96 24 31

CLB (Het Centrum voor leerlingenbegeleiding)

(vroeger Medisch schooltoezicht / Psycho-medisch sociale centra)

Het schoolbestuur heeft een beleidsplan/beleidscontract afgesloten met het Provinciaal CLB, ‘Torenhof’. Femke Deneyer is de contactpersoon voor onze school. Zij is op de school te bereiken elke dinsdag of na afspraak.

Het CLB behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet.

De medische begeleiding

De medische begeleiding bestaat uit algemene, gerichte consulten en profylactische maatregelen. Een telefonische afspraak kan gemaakt worden op het nummer 03/241.05.00 (verpleegkundige:Murielle Cloetens, dokter: Dalyia Karagula).

Ouders kunnen m.b.t. de algemene en gerichte consulten verzet aantekenen tegen de keuze van de CLB-arts. In dat geval melden zij dit per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan de directeur van het CLB. Binnen de 90 dagen moeten zij een andere arts van het CLB, een arts van een ander CLB of een arts die over dezelfde bekwaamheidsbewijzen beschikt als de CLB-arts kiezen.

Algemene consulten

De leerlingen van het tweede jaar kleuteronderwijs en de leerlingen van het vijfde leerjaar lager onderwijs ondergaan een algemeen consult. Een algemeen consult is een moment waarop de algemene gezondheidstoestand, vaccinatietoestand, groei en ontwikkeling en sensoriële toestand worden nagekeken en adviezen geformuleerd naar de leerling en zijn ouders. De algemene consulten gebeuren in het CLB.

Gerichte consulten

Bij leerlingen van het eerste en derde leerjaar lager onderwijs worden gerichte consulten georganiseerd. Dit zijn onderzoeken waarin vooral groei, ontwikkeling, vaccinaties en opvolging van gezondheid worden nagekeken. De onderzoeken worden bij voorkeur in de school uitgevoerd, in een infrastructuur die voldoende kwaliteit biedt. Zo niet zorgt het CLB zelf voor een locatie.