CLB

Contactpersoon: Sylvia De Schutter

  ‘Torenhof’
Markgravelei 86
2018 Antwerpen
  03 – 241 05 00
  0477 – 96 24 31

CLB (Het Centrum voor leerlingenbegeleiding)

(vroeger Medisch schooltoezicht / Psycho-medisch sociale centra)

Het schoolbestuur heeft een beleidsplan/beleidscontract afgesloten met het Provinciaal CLB, ‘Torenhof’. Sylvia De Schutter is de contactpersoon voor onze school. Zij is elke donderdag te bereiken op onze school of na afspraak.

Het CLB behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet.

Een CLB kan helpen bij vragen over:

  • Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, rekenen, leren, …
  • De onderwijsloopbaan: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma’s, …
  • Psychisch en sociaal functioneren: depressieve gevoelens, stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, een moeilijke thuissituatie, …
  • Preventieve gezondheidszorg: gezondheidsproblemen, inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht, …

Ouders, leerlingen, leraren en directies kunnen er gratis terecht bij een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers.

Het CLB werkt vraaggestuurd: op vraag van de leerling, ouders of van de school.
Als leerling of ouder kan je altijd zelf om begeleiding vragen. Als de school het nodig vindt om een leerling door te verwijzen naar het CLB, zal ze dit eerst bespreken met de leerling en zijn ouders.

CLB chat

Website: https://www.clbchat.be/

De chatroom is open van maandag tot donderdag van 17u tot 21u.
Op woensdag is de chatroom al open vanaf 14u.
2020 02 emailhandtekening CLBchat Onderwijskiezer

De medische begeleiding

De medische begeleiding bestaat uit algemene, gerichte consulten en profylactische maatregelen. Een telefonische afspraak kan gemaakt worden op het nummer 03/241.05.00 (verpleegkundige: Elke Cautereels, dokter: Dalyia Karagula).

Ouders kunnen m.b.t. de algemene en gerichte consulten verzet aantekenen tegen de keuze van de CLB-arts. In dat geval melden zij dit per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan de directeur van het CLB. Binnen de 90 dagen moeten zij een andere arts van het CLB, een arts van een ander CLB of een arts die over dezelfde bekwaamheidsbewijzen beschikt als de CLB-arts kiezen.

Wat onderzoeken we in de basisschool ?

Elke leerling die schoolloopt in een erkende school in Vlaanderen of huisonderwijs volgt, moet onderzocht worden door het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) voor een systematisch contact (medisch onderzoek) op de leeftijd van:

  • 3 jaar of in de eerste kleuterklas. Dit contactmoment vindt plaats op school samen met de ouder(s).
  • 6 jaar of in het eerste leerjaar + vaccinatie-aanbod Polio-Difterie-Tetanus-Kinkhoest. Dit contactmoment gaat door op de school.
  • 9 jaar of in het vierde leerjaar. Dit contactmoment gaat door op de school.
  • 10 jaar of in het vijfde leerjaar: vaccinatie-aanbod Mazelen-Bof-Rubella. De vaccinaties vinden plaats op de school.
  • 11 jaar of in het zesde leerjaar. De leerlingen komen per bus naar het CLB.

Ouders krijgen op voorhand een vragenlijst om in te vullen. We stellen een aantal vragen over uw kind en het gezin waarin het opgroeit. Uw antwoorden helpen ons om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren en beoordelen. Voor de meeste vragen volstaat het om ‘ja’ of ‘neen’ aan te duiden. U kan ook zelf een vraag stellen of een bezorgdheid opschrijven.

Meer informatie over het CLB en de onderzoeken en vaccinaties vindt u op:

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/systematisch-contact-medisch-onderzoek-en-vaccinaties