Leerplicht en toelatingsvoorwaarden

Een kind is leerplichtig op één september van het kalenderjaar waarin het de leeftijd van vijf jaar bereikt. Ouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun leerplichtig kind daadwerkelijk onderwijs volgt. Het lager onderwijs duurt in principe zes jaar.

Godsdienstkeuze, zedenleer, vrijstelling

Bij de eerste inschrijving van een leerplichtig kind bepalen de ouders bij ondertekende verklaring of hun kind een cursus in één van de erkende godsdiensten of een cursus in de niet-confessionele zedenleer volgt.

Officieel kan deze keuze jaarlijks worden aangepast voor 30 juni door het invullen van een nieuw keuzeformulier. Vanaf 1 september is de keuze definitief en kan er tijdens het schooljaar niet meer worden gewijzigd.

Ouders die op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer kunnen op aanvraag bij de directeur een vrijstelling bekomen. De regering legt het model van de ondertekende verklaring en de procedure tot het bekomen van de vrijstelling vast. De ouders staan zelf in voor het levensbeschouwelijk onderricht van hun kind. De school waakt erover dat de vrijgestelde leerlingen, de vrijgekomen lestijden gebruiken voor de studie van hun eigen religie, filosofie of moraal.

School veranderen

Veranderen kan:

  • Als ouder ben je volledig vrij om van school te veranderen.
  • Probeer eerst in de huidige school samen met het schoolteam naar oplossingen te zoeken: zij kennen je kind al goed. Veel kan opgelost worden met goede afspraken.
  • Elke verandering is ‘opnieuw’ beginnen, ‘opnieuw zoeken’ zowel voor het kind als voor het nieuwe schoolteam: hierdoor gaat er soms kostbare informatie en tijd verloren.
  • Ga niet over één nacht ijs: weeg de voor- en nadelen goed af. Beslis dan pas over een schoolverandering en bespreek open de problemen met de nieuwe school.
  • De nieuwe school zal een formulier ‘schoolverandering’ laten ondertekenen door de ouders en de vorige school op de hoogte brengen. Maar het lijkt ons een minimum aan beleefdheid dat wanneer ouders besluiten hun kind van school te veranderen, om welke reden ook, ze de school verwittigen.

Verhuizen:

Kom je in Duffel wonen in de loop van het schooljaar en is de afstand naar de vorige school te ver, dan ben je steeds welkom in onze school. Breng alvast de rapporten mee van het lopende schooljaar.
Maak telefonisch een afspraak voor een intake-gesprek met de directie. Dit kan eventueel gevolgd worden door een gesprek met het zorgteam.

Een leerling wordt in principe ingeschreven in dezelfde klasgroep als in de vorige school. Wij zullen onze uiterste best doen opdat je kind zich snel zal thuis voelen in onze school!