Zorgbeleid

De klasleerkracht

Om de evolutie van elk kind op te volgen, werken we vanaf de instapklas tot en met het zesde leerjaar met een kindvolgsysteem waarin de ontwikkeling en schoolloopbaan van elk kind wordt meegenomen. Hierin staan belangrijke zaken en opvolgingen waarmee de klasleerkracht rekening houdt. De klasleerkracht tracht om op deze manier elk kind zo ver mogelijk in zijn ontwikkeling te stimuleren.

Tijdens het samen leren en leven op school brengt de klasleerkracht heel wat tijd door met de kleuters/leerlingen in de klas. De juf of de meester kent de kinderen dan ook bijzonder goed en stemt het aanbod in de klas af op wat hij/zij dagelijks opmerkt.

Binnen de zorgwerking op onze school is de klasleerkracht de spilfiguur. In eerste instantie gebeurt het extra begeleiden van kinderen dan ook in de klas door de klasleerkracht. Waar aangewezen wordt de klasleerkracht hierbij bijgestaan door het zorgteam.

Het zorgteam op weg met de klasleerkracht, het kind en de ouders.

Het zorgteam op onze school bestaat uit:

 • kleuterschool:
  • zorgcoördinator: Lieve Vercauteren
  • zorgleerkrachten: Liesbeth Hellemans, Lieve Vercauteren
 • lagere school:
  • zorgcoördinator: Jessina Wandelaer
  • zorgleerkrachten: Jessina Wandelaer, Laura Ghys
 • algemeen:
  • directeur: Heidi Dils
  • CLB Torenhof: Sylvia De Schutter
  • leersteuncentrum De Horizon: Liesbeth Busschots, Jasna Kerstens, Tinne Jaspers

Op regelmatige basis heeft de klasleerkracht overleg met de zorgcoördinator. Waar nodig sluiten ook de andere leden van het zorgteam bij dit overleg aan. We bespreken de ontwikkeling van de kinderen en maken afspraken om kinderen die het moeilijker hebben intenser te begeleiden, maar ook hoe we snel-lerende kinderen uitdaging kunnen bieden, hoe we de werkhouding kunnen verbeteren, …

Wij als school vinden het betrekken van ouders ontzettend belangrijk. Het schoolteam gaat op regelmatige basis in gesprek met ouders en werkt graag samen met ouders. Op deze manier proberen we tot een passende (zorg)omkadering te komen.

 • Van school naar ouders toe:
  Tweemaal per jaar is er op school een oudercontact waarbij de ontwikkeling van uw kind besproken wordt met de klasleerkracht.
  Wanneer nodig zal de school ouders tussentijds contacteren voor een extra gesprek.
 • Van ouders naar school toe:
  Uiteraard staan wij als schoolteam ook steeds open voor vragen vanuit ouders. In eerste instantie kunnen ouders terecht bij de klasleerkracht. Maar ook de zorgcoördinator, de zorgleerkracht of de directeur zijn bereikbaar als tweede aanspreekpunt waar nodig.

Samenwerking met externen

Zorgnoden van kinderen zijn heel uiteenlopend en divers. Soms heeft de school nood aan ondersteuning om bepaalde zorgnoden te kunnen opvangen.

De school werkt daarvoor samen met het CLB.
Het provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) wil dat de kinderen zich goed voelen op school, zowel mentaal, lichamelijk als emotioneel. Er is een samenwerking met de school en ouders over leren en studeren, schoolloopbaan, gezondheid en welzijn.

Ook het leersteuncentrum ‘De Horizon’ is een partner van de school.
Leercentrum Horizon specialiseert zich in het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Leerlingen, leerkrachten en schoolteam krijgen op en naast de schoolvloer de nodige ondersteuning.
https://www.beveren.be/nl/onze-diensten/kinderen-en-jeugd/onderwijs/leersteuncentrum-horizon

De school vraagt steeds toestemming van de ouders om het CLB of het leersteuncentrum actief te betrekken bij de schoolse opvolging.

Soms is het volgen van schoolexterne therapieën nodig (bv. logopedist of kinesist) of mogelijks zijn opvolgingen door een schoolexterne arts of instantie aangewezen (bv. kinderpsychiater of thuisbegeleiding). Ook in dat geval werkt de school graag samen met deze externe partners. Uiteraard zal ze dit enkel doen nadat ouders hiervoor hun toestemming gaven.

Zorginvulling op drie niveaus

Wat omvat zorg op leerlingniveau?

 • Begeleiding bij het leerproces.
 • Observaties.
 • Afname van diagnostische toetsen.
 • Sociaal – emotionele ontwikkeling ondersteunen.
 • Luisterbereidheid t.o.v. het kind en de ouders.

Wat omvat zorg op leerkrachtniveau?

 • Hulp bieden bij de voorbereiding van overlegmomenten.
 • Hulp bij het bijhouden van de leerlingendossiers.
 • Hulp bieden bij het stimuleren van de ontwikkeling/het leerproces van de kinderen.
 • Hulp bieden bij de uitbouw van een krachtige leeromgeving.
 • Luisterbereidheid t.o.v. de leerkrachten.

Wat omvat zorg op schoolniveau?

 • Beheer van het kindvolgsysteem.
 • Organiseren van het MDO.
 • Organiseren van overlegmomenten.
 • Opvolgen van vernieuwingen in het onderwijs.
 • Uitbouwen van een zorgbeleid.
 • Zorgprioriteiten van het desbetreffende schooljaar opvolgen.