Zorgbeleid

De klasleerkracht fungeert als spilfiguur binnen de zorgwerking op school.

Aangezien de klasleerkrachten dagelijks met hun kleuters/leerlingen omgaan, kennen zij hen het beste en weten zij heel goed wat hun noden zijn. Zij zijn de personen die als eerste de signalen opvangen (ofwel van het kind zelf of via informatie van de ouders) en die aandacht hebben voor het individuele – en het groepsgebeuren van de klas.

Om de evolutie van elk kind bij te houden, werken we vanaf de instapklas tot en met het zesde leerjaar met een kindvolgsysteem waarin de ontwikkeling van elk kind wordt meegenomen. Op basis van deze gegevens tracht de klasleerkracht elk kind zo ver mogelijk in zijn ontwikkeling te stimuleren.

Als de klasleerkracht nood heeft aan verdere ondersteuning kan hij/zij zich richten tot het zorgteam.

Het zorgteam op weg met de klasleerkracht, het kind en de ouders.

Het zorgteam omvat:

 • Zorgcoördinator en zorgjuf  voor de kleuterschool: Lieve Vercauteren.
 • Zorgcoördinator en zorgjuf voor de lagere school: Jessina Wandelaer.
 • Directie: Heidi Dils.
 • CLB Torenhof.

In samenspraak wordt er hulp geboden aan het kind, de klasleerkracht en de ouders. We trachten concrete afspraken te maken om tegemoet te komen aan ieders noden en behoeften.  Hierbij vinden wij ook de inbreng van ouders belangrijk.

De draagkracht van alle partijen mag hierbij niet overschreden worden.

Niet alle zorgnoden kunnen door de school opgelost of ondersteund worden, daarvoor kunnen we beroep doen op het CLB.

Zorginvulling op drie niveaus

Wat omvat zorg op leerlingniveau?

 • Begeleiding bij het leerproces.
 • Observaties.
 • Afname van diagnostische toetsen.
 • Sociaal – emotionele ontwikkeling ondersteunen.
 • Luisterbereidheid t.o.v. het kind.

Wat omvat zorg op leerkrachtniveau?

 • Coöperatieve werkvormen aanbieden.
 • Auditieve en visuele ondersteuning.
 • Hulp bieden bij de voorbereiding en opvolging van het MDO.
 • Hulp bij het bijhouden van de leerlingendossiers.
 • Hulp bieden bij de uitbouw van een krachtige leeromgeving.
 • Luisterbereidheid t.o.v. de leerkrachten.

Wat omvat zorg op schoolniveau?

 • Beheer van het leerlingvolgsysteem.
 • Organiseren van het MDO.
 • Organiseren van overlegmomenten.
 • Opvolgen van vernieuwingen in het onderwijs.
 • Uitbouwen van een zorgbeleid.
 • Zorgprioriteiten van het desbetreffende schooljaar opvolgen.