Privacyverklaring ’t Kompas – Duffel

Inhoud

 1. Uw privacy telt
 2. Waarom verwerkt het bestuur persoonsgegevens?
 3. Mag het bestuur persoonsgegevens verwerken?
 4. Hoe verzamelt het bestuur persoonsgegevens?
 5. Wie verwerkt de persoonsgegevens?
 6. Doorgifte van gegevens
 7. Bewaart het bestuur persoonsgegevens?
 8. Hoe beveiligt het bestuur persoonsgegevens?
 9. Uw rechten en keuzes
 10. Updates met betrekking tot deze privacyverklaring
 11. Hoe ons te contacteren?
 12. Informatie op deze site

1. Uw privacy telt

Uw privacy is erg belangrijk voor ons.  We willen uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken.  In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van u als natuurlijke persoon verzamelen en verwerken. We hebben het hier voortaan altijd over gegevens van u als burger, of als andere betrokkene, zoals bv. personeelslid, leerling en ouders,… In welke hoedanigheid ook, uw rechten blijven dezelfde en ons bestuur gaat even zorgzaam om met uw gegevens.

Het lokaal bestuur Duffel is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.
Daarnaast verwerkt het bestuur ook persoonsgegevens in opdracht van de Vlaamse en Federale overheid. Daarbij volgt het de instructies van die andere entiteit.

U moet erop kunnen vertrouwen dat het bestuur zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. Om dit te kunnen garanderen heeft het bestuur een goedgekeurd informatieveiligheidsbeleid. Dit beleid is in lijn met de relevante wetgeving.

2. Waarom verwerkt het bestuur persoonsgegevens?

Het lokaal bestuur ijvert voor een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening om het welzijn van alle inwoners van onze gemeente te verbeteren. Het bestuur engageert zich om uw persoonlijke informatie steeds veilig te beheren.

De persoonsgegevens van de personeelsleden worden gebruikt voor:

 • de organisatie van het onderwijs;
 • de personeelsadministratie;
 • de dienstverlening door OVSG;
 • de facturatie;
 • de naleving van andere wet- en regelgeving;
 • het behandelen van geschillen;
 • het verspreiden en delen van informatie en publiciteit;

De persoonsgegevens van de leerlingen en ouders worden gebruikt voor:

 • de organisatie van het onderwijs;
 • de leerlingenadministratie;
 • de leerlingenbegeleiding;
 • het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen, met inbegrip van digitale leermiddelen;
 • het verspreiden en delen van informatie en publiciteit;
 • de facturatie;
 • de ontwikkeling van een beleid (onderzoek en analyse);
 • de naleving van andere wet- en regelgeving;
 • het behandelen van geschillen;

3. Mag het bestuur persoonsgegevens verwerken?

Als overheidsinstantie waken we er over om uw gegevens uitsluitend te verwerken als we hier een geldige rechtsgrond voor hebben. In hoofdzaak verwerkt het bestuur persoonsgegevens in het kader van een wettelijke opdracht of in het algemeen belang. In een beperkt aantal gevallen doen we dit op basis van een contractuele verbintenis of om de vitale belangen van een natuurlijke persoon te beschermen.

In alle andere gevallen zullen we u vragen om toestemming te geven voor het verwerken van uw gegevens. Dat is onder andere het geval voor:

 • Verwerken van gerichte foto’s en video’s: close-ups, portretten
 • Doorgeven van adresgegevens van laatstejaars in het kader van de schoolkeuze middelbare school

Naast gerichte beelden, maakt het bestuur ook sfeerbeelden (niet-gericht) van haar activiteiten, evenementen en van het openbaar domein.  Deze beelden kunnen als illustratiemateriaal gepubliceerd worden via de officiële communicatiekanalen van de school.  Hiervoor is geen expliciete toestemming vereist.  Wel heeft u recht op verwijdering (zie punt 9).

4. Hoe verzamelt het bestuur persoonsgegevens?

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt op drie manieren:

 • Het bestuur vraagt rechtstreeks bij u uw persoonsgegevens op.
 • Het bestuur raadpleegt bovenlokale authentieke gegevensbronnen van de overheid, zoals het rijksregister, de kruispuntbank sociale zekerheid, enz.
 • Het bestuur ontvangt uw persoonsgegevens van andere overheidsinstanties, zorginstellingen, … in kader van uw aanvraag.

5. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De verwerkingen van persoonsgegevens gebeuren door medewerkers van het bestuur en de school. Alle medewerkers vallen onder het wettelijke beroepsgeheim en ondertekenen een vertrouwelijkheidsverklaring. Wij doen er alles aan om onze medewerkers continu bij te scholen over het belang van privacy en gegevensbescherming.

De medewerkers maken gebruik van geautomatiseerde systemen, die aangekocht zijn bij derden. Naast de IT-leveranciers, heeft het bestuur ook contracten in functie van personeelsbeheer, juridische bijstand, … Deze leveranciers zijn verwerkers die in opdracht van het bestuur persoonsgegevens behandelen. Om de privacy te garanderen, is een verwerkingsovereenkomst met deze leveranciers afgesloten. Deze leveranciers zijn gehouden aan dezelfde rechtsgronden en beveiligingsmaatregelen als deze die van toepassing zijn op het bestuur.

Het lokaal bestuur kan samenwerken met andere overheidsinstanties. Deze partijen kunnen ook persoonsgegevens uitwisselen. Om de privacy te garanderen maken we altijd  contractuele afspraken over finaliteit, proportionaliteit, vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevensuitwisseling.

Het bestuur kan ook uw persoonsgegevens vrijgeven: 

 • indien wij hiertoe verplicht zijn volgens de wet of een ander wettelijk proces;
 • aan wetshandhavingsautoriteiten of andere overheidsinstanties in overeenstemming met hun wettelijke bevoegdheden;
 • wanneer wij denken dat vrijgave noodzakelijk of passend is om lichamelijke schade te voorkomen;
 • in verband met een onderzoek van vermoede of effectieve frauduleuze of illegale activiteiten.

6. Doorgifte van gegevens

Het bestuur bewaart en verwerkt uw gegevens in hoofdzaak binnen de Europese Unie.  Het bestuur zal ook enkel IT-systemen gebruiken die binnen de Europese Unie actief zijn.

Indien er geen gelijkwaardig alternatief is binnen de zone kan het bestuur gebruik maken van toepassingen die gegevens verwerken in landen buiten de Europese Unie, voor zover deze toepassingen voldoende waarborgen geven dat ze voldoen aan de Europese verordening, bij voorkeur omdat ze zich in de zogenaamd veilige landen bevinden.

7. Bewaart het bestuur persoonsgegevens?

Het bestuur bewaart persoonsgegevens en baseert zich hiervoor op de wettelijk vastgelegde bewaartermijnen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Na het verstrijken van deze termijnen worden de persoonsgegevens vernietigd volgens de procedure die beschreven staat in het informatieveiligheidsbeleid.

8. Hoe beveiligt het bestuur persoonsgegevens?

Het bestuur treft gepaste administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige verwijdering, onopzettelijk verlies, ongeoorloofde aanpassing, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, misbruik en enige andere onwettelijke vorm van verwerking van de persoonsgegevens in ons bezit. De mate van beveiliging wordt bepaald door een risicobeoordeling.

9. Uw rechten en keuzes

U kunt uw gegevens inkijken

Wilt u inzage in de gegevens die het bestuur en de school over u verwerkt, laat het dan weten. 
Als u uw recht van inzage uitoefent zal het bestuur u een zo volledig mogelijk overzicht geven van uw gegevens.

U kunt uw gegevens laten verbeteren

Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die het bestuur/school over u heeft opgeslagen niet (meer) correct zijn. U kunt altijd vragen om die gegevens te laten verbeteren of vervolledigen voor zover dit wettelijk is toegelaten.

U kunt uw gegevens laten verwijderen

U kunt altijd vragen om gegevens die het bestuur bijhoudt te laten verwijderen voor zover dit wettelijk is toegelaten.

U kunt u verzetten tegen bepaald gebruik van gegevens

Bent u het niet eens met de manier waarop het bestuur bepaalde gegevens verwerkt, dan kan u zich daartegen verzetten. Verzet dat wij zullen inwilligen tenzij er wettelijke of dwingende gronden zijn om dat niet te doen, wat bijvoorbeeld het geval is als wij gegevens verwerken om de openbare veiligheid te garanderen.

U kunt vragen om uw gegevens over te dragen aan een derde partij

U hebt het recht om te vragen om persoonsgegevens die u zelf aan het bestuur hebt verstrekt, aan u of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen.
De privacywetgeving voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, waardoor het niet van toepassing is op alle gegevens.

10. Updates met betrekking tot deze privacyverklaring

Het lokaal bestuur kan deze privacyverklaring aanpassen. De meest recente versie vindt u altijd op de website van de school en in de infobrochure. Voor elke belangrijke inhoudelijke wijziging informeert het bestuur u via zijn website of andere communicatiekanalen.

11. Hoe ons te contacteren?

Het bestuur heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.  Deze bewaakt de toepassing van de wettelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming.  U kan de functionaris aanspreken als u vragen heeft bij de uitoefening van de hierboven opgesomde rechten die u geniet.

Dit kan via:  Anne Faes        Email:

Indien u vragen of opmerkingen heeft over ons beleid “bescherming van persoonsgegevens”, of indien u uw rechten wenst uit te oefenen of de informatie die wij over u bezitten wenst te updaten, gelieve ons te contacteren op: .

Om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent, kan het bestuur/school uw identiteit verifiëren. Wees altijd zo specifiek mogelijk als u uw rechten wilt uitoefenen. Dan kan het bestuur/school uw vraag concreet en correct behandelen.

Wilt u meer informatie of gaat u niet akkoord met het standpunt van het bestuur? Surf dan zeker naar 

12. Informatie op deze site

De bezoeker van deze site mag de informatie op het scherm bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik.

Hoewel de grootste zorg werd besteed aan de inhoud, kunnen auteurs en uitgevers niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of fouten die uit het gebruik van de informatie, direct of indirect, zou kunnen voortvloeien.

De informatie op deze site kan elk ogenblik zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden. Door deze website te bezoeken gaat de gebruiker automatisch akkoord met deze voorwaarden en is hij verplicht het copyright te respecteren.

www.tkompas.be is de site van de Gemeentelijke Basisschool ’t Kompas uit Duffel.

Meer informatie: contacteer ons